Op afstand toezicht houding voor FACT patienten

Toezicht houding en coaching op afstand krijgen nu veel aandacht op verschillende gebieden in de zorg. Het is vooral relevant in de context van geestelijke gezondheidszorg, waar er bijvoorbeeld een grote categorie patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) is die langdurige en uitzonderlijke ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. Terwijl vóór de COVID-19-pandemie dergelijke patiënten nog steeds routinematig werden bezocht door menselijke zorgverleners, heeft de pandemie het veld gedwongen om ook digitale alternatieven te onderzoeken. Deze gedwongen oefening heeft niet alleen aangetoond dat de overgang naar digitale bewakingstechnieken op afstand een uitdaging is, het heeft ook aangetoond dat verbeterde manieren van digitale toezicht houding en coaching op afstand wenselijk zijn, ook buiten de pandemie. Inderdaad, ook het zorgdomein, en specifiek de geestelijke gezondheidzorg, kampt met een systemisch tekort aan verzorgend personeel. Door dergelijke toenemende tekorten, moeten we onderzoeken hoe het beschikbare personeel kan worden uitgerust met digitale technologieën om hen in staat te stellen meer toezicht te houden op patiënten en ze te coachen, dan ze zouden kunnen zonder digitale ondersteuning.

EPA patiënten hebben in ieder geval al een casemanager, die helpt bij het opstellen van een persoonlijk behandelplan. Een dergelijk plan stelt behandel- en revalidatiedoelen vast en in de EPA-setting hebben de meeste doelen betrekking op zelfmanagement. In de afgelopen decennia hebben casemanagers via persoonlijke contacten vaak subtiele aanwijzingen in lichaamstaal of andere gedragsmatige aanwijzingen ontdekt om niet-naleving van het behandelplan of vroege tekenen van slecht welzijn en mogelijk terugval te identificeren. De pandemie heeft aangetoond dat hedendaagse digitale technologieën in dat opzicht falen. Als gevolg daarvan escaleerden te veel zaken en moesten professionals van zogenaamde Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Teams in te veel gevallen te reactief worden gestuurd. De reactieve benadering leidt tot risicovolle situaties en een slecht welzijn voor zowel patiënten als professionals. Om dit fundamentele probleem te overwinnen, is een PhD-traject gedefinieerd, waar de specifieke problemen dieper zullen worden onderzocht, en zullen verschillende technologische prototypes worden onderzocht om oplossingsrichtingen voor digitale ondersteuningstools te evalueren.

De promovendus wordt gefinancierd door GGZ Centraal en zal zijn onderzoek uitvoeren aan de Technische Universiteit Eindhoven, in een groep die veelbelovende kandidaten voor oplossingen voor bovengenoemde problemen heeft ontwikkeld. In het bijzonder zal de algemene oplossingsrichting technieken uit gamedesign, onopvallende detectie via wearables en data gestuurde personalisatie combineren (d.w.z. technieken uit het domein van machine learning, optimalisatie en kunstmatige intelligentie). Verder zal er begeleiding worden gegeven vanuit de afdeling Industrial Engineering, zodat de technologieën niet alleen worden ontwikkeld voor gebruik in een labsetting, maar worden verfijnd via living lab-experimenten, waarbij ook het zorgtraject en de werkefficiëntie, en werk er wordt rekening gehouden met de inzet van de casemanagers. Op deze manier draagt ​​het werk bij aan grote uitdagingen in de zorg, zoals de zogenaamde Quadruple Aim (verbetering van de volksgezondheid, patiëntervaring en teamwelzijn, zonder de zorguitgaven te verhogen).

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om EPA patiënten te stimuleren om zelfredzamer te worden, en minder afhankelijk van hun FACT-team. Door het gebruik van een gamified mHealth-applicatie kunnen patiënten (en hun casemanagers) digitaal de voortgang volgen die ze maken in de richting van de doelen in hun behandelplan. Gepersonaliseerde gamification wordt ingezet om patiënten te stimuleren betrokken te blijven bij hun behandelplan. De applicatie zal ook sociale interactie stimuleren om de afhankelijkheid van patiënten van FACT-teams verder te verminderen.

Remote monitoring for FACT patients

Remote monitoring and coaching is receiving a lot of attention in various areas of healthcare. It is especially relevant in the context of mental healthcare, where for example there is a large category of severe mental illness (SMI, or EPA in Dutch) patients who are receiving long-term follow-up and exceptional support when needed. While before the COVID-19 pandemic, such patients were still visited routinely by human care givers, the pandemic has forced the field to explore also digital alternatives. This forced exercise has demonstrated not only that the transition to digital remote monitoring techniques is challenging, it has also shown that improved ways of digital remote monitoring and coaching is desirable also outside of pandemic settings. Indeed, the healthcare domain, and that of mental healthcare specifically, is also facing a systemic shortage of care personnel. Due to such increasing shortages, we have to investigate how the available personnel can be empowered with digital technologies to enable them to monitor and coach more patients than they could manage without digital support.

In any case, SMI patients already have a case manager, who helps in managing a personal treatment plan. Such a plan sets treatment and rehabilitation goals and in the SMI setting, most goals relate to self-management. In previous decades, face-to-face contacts have often enabled case managers to spot subtle clues in body language or other behavioral clues to identify non-compliance to the treatment plan, or early signs of poor well-being and potential relapse. The pandemic has demonstrated that contemporary digital technologies fail in that regard. Consequently, too many cases escalated, and professionals from so-called Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Teams had to be dispatched too reactively in too many cases. The reactive approach leads to risky situations, and poor wellbeing for both patients and professionals. To overcome this fundamental problem, a PhD trajectory has been defined, where the specific problems will be investigated deeper, and various technological prototypes will be explored to evaluate solution directions for digital support tools.

The PhD student is funded by the Mental Health Institute of Central Netherlands (GGZ Centraal) and will perform his research at Eindhoven Technical University, in a group that has been developing promising solution candidates to aforementioned problems. In particular, the overall solution direction will combine techniques from game design, unobtrusive sensing via wearables, and data-driven personalization (i.e., techniques from the domain of machine learning, optimization, and artificial intelligence). Furthermore, supervision will be given from the Industrial Engineering department, such that the technologies are not just developed for use in a lab setting, but instead they will be refined via living lab experiments, where also the care pathway and the work efficiency, and work engagement of the case managers is taken into account.  In this way, the work contributes to grand challenges in healthcare, such as the so-called Quadruple Aim (improving population health, patient experience, and team well-being, without increasing care expenditures).

The main goal of this research is to stimulate SMI patients to become more self-reliant, and less dependent on their FACT team. Through the use of a gamified mHealth application, patients (and their case managers) will be able to digitally track the progress they are making towards the goals in their treatment plan. Personalized gamification will be used to stimulate patients into staying engaged with their treatment plan. The application will also stimulate social interaction to further lessen patients’ dependence on FACT teams.

Project Members

 • Core Team:
  • Lorenzo James, PhD candidate:
   Lorenzo James is a PhD candidate at the school of Industrial Engineering and Information Sciences at the Technical University of Eindhoven. He works at in the Information Systems group, with a focus on applied games and gamification. Lorenzo conducts research on the effectiveness of gamification tailored for symptoms found in mental health patients. His research interest include: artificial intelligence (for games), applied games, gamification, and automated planning.
  • Pieter Van Gorp, daily PhD supervisor:
   Pieter Van Gorp works as an associate professor in Information Systems at Eindhoven University of Technology. He has a Ph.D. degree in Model-Driven Software Engineering from the University of Antwerp. His own research line focuses on digital health platforms. Besides that, he manages the program of health data science within the Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI).
  • Barbara, PhD supervisor: Barbara Montagne is a registered clinical psychologist and senior researcher at GGzCentraal. She received her PhD at Utrecht University at the department of Experimental Psychology. The main topic in her research is social cognition in psychiatry, such as emotion recognition and touch. She is driven by improving mental health care. Innovation and technology have her special interests.
  • Muriel Hagenaars, PhD supervisor:
   Muriel Hagenaars is assistant professor at the Clinical Psychology department of Utrecht University. She received her PhD at Radboud University Nijmegen on research addressing the role of dissociation in the aetiology of PTSD. She continued doing research on PTSD and intrusion development, using experimental methods (e.g., the trauma film paradigm) and data science. In 2010 she got a VENI grant for research on the role of freezing in the development of emotional memories. She further developed this line of research during a NIAS fellowship (KNAW) in 2017. Currently, in addition to freezing, she has an additional focus on imagery rescripting. An overarching research line concerns improvement of and innovation in mental health care. Muriel Hagenaars has obtained a registration as Psychotherapist and works part-time at GGZ-Centraal as senior researcher.
 • Steering Committee:
  • Arina van Domselaar
  • Arjen Zandstra
  • Dennis Matthew
  • Dienke Hedemann
  • Emilia Barakova
  • Yvonne de Kort
  • Marionne Bartels
  • Lily Frank
  • Peter van Harten
  • Raoul Nuijten
  • Llewellyn van Zyl